2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Sąnariams kenkia judėjimo stoka, nevisavertė mityba ir net stresas   print
Lie­tu­vos ho­mo­tok­si­ko­lo­gų drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tas, chi­rur­gas Al­vi­das Di­džiu­lis dau­giau kaip prieš 20 me­tų su­si­do­mė­jo bio­lo­gi­ne me­di­ci­na – tok­si­ko­lo­gi­ja. Su­di­lu­sių są­na­rių kei­ti­mo ope­ra­ci­jas sa­vo pa­cien­tams gy­dy­to­jas pa­de­da nu­to­lin­ti na­tū­ra­liais gy­dy­mo me­to­dais.

Są­na­riai dy­la se­niems ir jau­niems

Pa­sak A. Di­džiu­lio, stre­sas, už­terš­tas oras, ne­vi­sa­ver­tė mi­ty­ba, ju­dė­ji­mo trū­ku­mas, pa­ver­čia mus li­go­niais ge­ro­kai anks­čiau, nei pra­de­da­me sen­ti.

„Blo­giau­sia, kad są­na­rių li­gos pra­si­de­da pa­ma­žu. Iš pra­džių nie­ko ne­jau­čia­me. Jei skau­da mė­ne­sį ar du, pa­da­rius rent­ge­no nuo­trau­ką paaiš­kė­ja, kad są­na­rio kremz­li­nio au­di­nio po­ky­čiai pra­si­dė­jo prieš tre­jus, pen­ke­rius me­tus“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Są­na­rius pra­de­da skau­dė­ti ta­da, kai ant jų at­si­ran­da ne­ly­gu­mų, į ku­riuos tri­na­si kremz­lės, jos sau­sė­ja, trū­ki­nė­ja, įtrū­ki­muo­se vys­to­si už­de­gi­mi­niai pro­ce­sai. Šias li­gas le­mia am­žius, per­si­rgtos li­gos, ly­tis.

Su­lau­kus vy­res­nio am­žiaus, nor­ma­lu, kad są­na­riai yra su­si­dė­vė­ję. Ta­čiau są­na­rių li­gos „jau­nė­ja“.

„Da­bar net vai­kai skun­džia­si są­na­rių li­go­mis, nes ma­žai ju­da, daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio. Vi­są or­ga­niz­mą nei­gia­mai vei­kia an­ti­bio­ti­kų var­to­ji­mas, mais­tas, ku­ria­me daug che­mi­nių prie­dų. Tai ken­kia ne tik skran­džiui, ke­pe­nims, žar­ny­nui, silp­ni­na imu­ni­nę sis­te­mą, bet ken­kia ir są­na­riams“, – at­krei­pia dė­me­sį A. Di­džiu­lis.

Įta­kos tu­ri ir pa­tir­tos trau­mos. Trau­muo­to są­na­rio, nors ir už­gy­dy­to, kremz­lė me­tams bė­gant pra­de­da grei­čiau dil­ti.

Pixabay.com/Taokinesis nuotr.

Ki­ti veiks­niai – ant­svo­ris, pa­vel­di­mu­mas, stre­sas.

Nuo art­ro­zės se­nat­vė­je ken­čia net 70 pro­cen­tų mo­te­rų. Mat joms daž­niau yra su­tri­ku­si skyd­liau­kės veik­la, o ji tie­sio­giai vei­kia są­na­rių būk­lę, le­mia ir me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai.

Art­ro­zė „paašt­rė­ja“ pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pa­va­sa­rį dau­giau ju­da­ma, po žie­mos są­stin­gio di­des­nis fi­zi­nis krū­vis la­biau var­gi­na su­si­dė­vė­ju­sius są­na­rius. Ru­de­nį įta­kos tu­ri dar­ga­no­ti orai.

„Są­na­riai mėgs­ta ši­lu­mą. Juk sa­ko­ma: ši­lu­ma kau­lų ne­lau­žo. Są­na­riams ken­kia drėg­mė, šal­tis, jū­ri­nis kli­ma­tas“, – pa­žy­mi gy­dy­to­jas.

Vais­tai ar ope­ra­ci­ja?

Pa­sak A. Di­džiu­lio, art­ro­zė daž­niau­siai gy­do­ma te­pa­lais, šil­dy­mais, iš­ge­riant nu­skaus­mi­na­mų­jų, fi­zio­te­ra­pi­ja, mankš­to­mis, ma­sa­žais. Ku­riam lai­kui tai pa­de­da, ta­čiau po to są­na­rius vėl pra­de­da skau­dė­ti.

„Vis­kas bai­gia­si tuo, kad są­na­rys su­si­dė­vi taip, kad jį rei­kia keis­ti. Ta­čiau li­ga yra ne tik skau­dan­čia­me są­na­ry­je, o vi­suo­se. Są­na­rio pa­kei­ti­mas – tik vie­no są­na­rio iš­gel­bė­ji­mas. Ne­ga­li­ma pa­da­ly­ti žmo­gaus į da­lis: ran­kas, šir­dį, ke­pe­nis, ko­jas, ir tik jas gy­dy­ti. No­rint pa­ša­lin­ti li­gos prie­žas­tį, rei­kia, kad vi­sas or­ga­niz­mas funk­cio­nuo­tų ne­prie­kaiš­tin­gai“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Pa­sak A. Di­džiu­lio, vais­tų, ku­rie vi­siš­kai iš­gy­dy­tų są­na­rius, nė­ra, ta­čiau ga­li­ma nu­to­lin­ti ope­ra­ci­ją. Šiais lai­kais vais­tų pa­si­rin­ki­mas di­de­lis. Vie­ni stip­ri­na kau­lo kremz­les, ki­ti jas re­ge­ne­ruo­ja. Pas­ta­rie­ji pre­pa­ra­tai yra bran­ges­ni.

„Gy­dy­mas tu­ri bū­ti komp­lek­si­nis vi­so or­ga­niz­mo, su­de­rin­tas su mi­ty­ba, su gy­do­mą­ja mankš­ta, ma­sa­žais ir tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tas konk­re­čiam as­me­niui, at­si­žvel­giant į bend­rą or­ga­niz­mo būk­lę. Kai skau­da stam­bius są­na­rius, ski­ria­mi vie­ni vais­tai, kai smul­kius – ki­ti“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

1993 me­tais A. Di­džiu­lis iš gar­saus vo­kie­čių pro­fe­so­riaus Her­ber­to Šol­co iš­gir­do apie mo­der­nią bio­lo­gi­nę me­di­ci­ną – ho­mo­tok­si­ko­lo­gi­ją (moks­las apie li­gas, ku­rias su­ke­lia tok­si­nų per­tek­lius or­ga­niz­me), ir su­si­do­mė­jo ja.

Gy­do­ma na­tū­ra­liais vais­tais, ku­riuos su­da­ro 60 pro­cen­tų žo­lės, 25 pro­cen­tai – kremz­lės, 15 pro­cen­tų – Ti­be­to mi­ne­ra­lai.

"Šiaulių krašto"/Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.


Chi­rur­gas ro­do pa­cien­tų są­na­rių nuo­trau­kas prieš gy­dy­mą ir po: „Ne vie­nam pa­cien­tui, ku­riam kremz­lės jau bu­vo su­si­dė­vė­ju­sios, ir li­ko vie­nin­te­lė išei­tis – ope­ra­ci­ja, maž­daug po me­tų gy­dy­mo kremz­lės atau­go. Tai­gi, vi­suo­met prieš chi­rur­go skal­pe­lį dar yra gy­dy­mas. Po ope­ra­ci­jos – taip pat.“

Mi­ty­ba ir gy­ve­ni­mo bū­das

Gy­dy­to­jas re­ko­men­duo­ja ne­lauk­ti, kol art­ro­zė ims pro­gre­suo­ti, ir pa­si­rū­pin­ti pro­fi­lak­ti­ka.

La­bai nau­din­ga vi­sam or­ga­niz­mui ir tuo pa­čiu są­na­riams – ber­žų su­la. Pa­va­sa­rį, kai ji te­ka, per die­ną rei­kė­tų iš­ger­ti bent lit­rą šio gy­vy­bės elik­sy­ro.

Taip pat rei­kia steng­tis kuo dau­giau bū­ti gry­na­me ore, spor­tuo­ti, mankš­tin­tis, plau­kio­ti, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu. Tik ne­rei­kia pra­ras­ti sai­ko, ne­per­si­temp­ti.

Da­bar la­bai prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mi pie­no pro­duk­tai, ta­čiau gy­dy­to­jo nuo­mo­ne, jų ne­rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti, nes juo­se yra daug kal­cio, ku­ris stip­ri­na kau­lus ir kremz­les.

La­bai svar­bus bio­rit­mas. Nuo 4 iki 12 va­lan­dos ak­ty­viau­siai vei­kia ša­li­ni­mo or­ga­nai, nuo 12 iki 20 – virš­ki­ni­mo (ta­da ge­riau­sia val­gy­ti), vė­liau mais­tas įsi­sa­vi­na­mas.

At­si­kė­lus rei­kė­tų pir­miau­siai iš­ger­ti stik­li­nę drung­no van­dens, kad suak­ty­vė­tų skran­džio sul­čių ga­my­ba. Pir­mą die­nos pu­sę ge­riau val­gy­ti vai­sius, ant­rą – dar­žo­ves. Mie­go­ti rei­kė­tų nuei­ti iki 23 va­lan­dos, nes ta­da la­biau­siai pail­si­ma. Pa­tar­ti­na ne­per­si­val­gy­ti, vie­ną die­ną per sa­vai­tę lai­ky­tis die­tos.

Gy­dy­to­jas sa­ko, kad ir svei­ka­ta, ir li­gos sly­pi žar­ny­ne. Daž­nas val­go­me per daug. Tam kad iš­gy­ven­tu­me, pa­kak­tų vie­no treč­da­lio mais­to, ku­rį su­val­go­me.

Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

 Piaxabay.com/Dieter Robbins nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys