2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos galima pasigaminti namie   print
2015-04-28
Į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą (Kel­mės ra­jo­nas) su­si­rin­ku­sios mo­te­rys klau­sė­si žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės pa­sa­ko­ji­mo apie na­tū­ra­lią kos­me­ti­ką, mo­kė­si ir pa­čios pa­si­ga­min­ti įvai­rių už­pi­lų su alie­ju­mi, va­di­na­mųjų ma­ce­ra­tų, bal­za­mų plau­kų ga­liu­kams, šal­tų vei­do kre­mų, bron­zi­nio įde­gio alie­jaus.

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė žo­li­nin­kės pa­ta­ri­mai, kaip šal­tuo­ju bū­du pa­si­ga­min­ti eko­lo­giš­ko mui­lo.

„Jo­kių kon­ser­van­tų!“

Žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė į Už­ven­čio kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ku­sias mo­te­ris su­pa­žin­di­no su na­tū­ra­lia kos­me­ti­ka, jos ypa­tu­mais. Mo­te­rų žo­li­nin­kė tei­ra­vo­si, ar jos ži­nan­čios, jog bent pen­kis pro­cen­tus na­tū­ra­lių ing­redien­tų tu­rin­ti kos­me­ti­kos prie­mo­nė tei­sė­tai ga­li bū­ti va­di­na­ma na­tū­ra­lia. Ant pa­kuo­tės pa­pras­tai nu­ro­do­mos to­kios su­dė­ti­nės da­lys, kaip gly­ce­rol, et­ha­nol, al­co­hol, pa­ra­fin, phe­nol, he­xach­lorp­he­ne yra naf­tos pro­duk­tai ir jas kenks­min­ga nau­do­ti.

„Ko­dėl na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ne­pa­si­ga­mi­nus pa­čioms? Juk tuo­met ga­li­ma kont­ro­liuo­ti ir už­tik­rin­ti su­dė­ti­nių da­lių ko­ky­bę, nau­do­ti se­nus kos­me­ti­kos in­de­lius ir su­tau­py­ti pi­ni­gų, sau­go­ti gam­tą, puo­se­lė­ti kul­tū­ri­nes ver­ty­bes. Di­džiu­lis na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos pri­va­lu­mas – jo­kių kon­ser­van­tų!“ – pa­žy­mė­jo Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė.

Tin­ka­miau­si – na­tū­ra­lūs alie­jai

Žo­li­nin­kė mo­te­rims pa­tei­kė ne vie­ną na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos re­cep­tą, siū­lė pa­čioms pa­ban­dy­ti pa­si­ga­min­ti bal­za­mų nuo per­ša­li­mo, įvai­rių alie­jų, mui­liu­kų, kre­mų ir pa­na­šiai. K. Ši­lins­kie­nė sa­kė, jog ver­tin­giau­si yra na­tū­ra­lūs, gry­ni, šal­to spau­di­mo, ne­ra­fi­nuo­ti alie­jai. Ra­fi­na­vi­mo me­tu su­nai­ki­na­mas ne tik aro­ma­tas bei spal­va, bet be­veik vi­sos ge­ro­sios sa­vy­bės.

Ko­ko­so alie­jus tin­ka įvai­riems odos ti­pams, įvai­riam am­žiui, ir odai, ir plau­kams. Nau­do­ja­mas vei­do, kū­no kre­mams, los­jo­nams, lū­pų bal­za­mams, plau­kų kau­kė­ms. Žo­li­nin­kė pa­žy­mė­jo, jog vi­si au­ga­li­niai alie­jai ge­riau­siai su­si­ge­ria į drėg­ną odą. Kie­tie­ji alie­jai ar­ba svies­tai, pa­sak žo­li­nin­kės, na­tū­ra­lus ir pui­kus kū­no prie­žiū­ros bū­das. Ka­ka­vos svies­tas il­gai iš­si­lai­ko, ga­lio­ja net iki pen­ke­rių me­tų, minkš­ti­na, mai­ti­na, re­ge­ne­ruo­ja odą, ap­sau­go nuo se­nė­ji­mo, ma­ži­na raukš­les. Ma­sa­žas su ka­ka­vos svies­tu pa­de­da su­ma­žin­ti stre­są.

Sal­džių­jų mig­do­lų alie­jus yra pa­ts ver­tin­giau­sias iš šal­to spau­di­mo, ne­ra­fi­nuo­tų alie­jų. Šis alie­jus tin­ka net kū­di­kiams, gy­do nu­de­gi­mus, minkš­ti­na, tin­ka sau­sos ir bran­džios odos prie­žiū­rai. Vie­nu uni­ka­liau­sių alie­jų žo­li­nin­kė va­di­no si­mond­si­jų (jo­jo­ba) alie­jų, tu­rin­tį gau­sy­bę vi­ta­mi­nų, an­tiok­si­dan­tų, mi­ne­ra­lų. Juo re­ko­men­duo­ja­ma tep­ti net blaks­tie­nas, pri­žiū­rė­ti pro­ble­mi­nę odą.

Šal­ta­lan­kių alie­jus ge­ri­na ir ska­ti­na odos gi­ji­mą, ra­mi­na su­dir­gu­sią, iš­ber­tą odą, ma­ži­na ka­pi­lia­rų iš­si­plė­ti­mą, grei­ti­na žaiz­dų gi­ji­mą. Ar­ga­no alie­jus tu­ri ra­mi­namųjų sa­vy­bių, lė­ti­na odos se­nė­ji­mą, yra ge­ras drė­kik­lis, blu­ki­na ran­dus, pa­de­da iš­veng­ti stri­jų. Kū­no ir plau­kų prie­žiū­ros prie­mo­nės su ar­ga­no alie­ju­mi yra tik­ra at­gai­va po sau­lės vo­nių.

Ma­ce­ra­tai pa­de­da dau­ge­liu at­ve­jų

Su­pa­žin­di­nu­si su įvai­riais alie­jais, žo­li­nin­kė Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė pa­ta­rė, kaip pa­si­da­ry­ti ma­ce­ra­tų – alie­ji­nių už­pi­lų. Už­pil­ti ga­li­ma me­det­kas, ra­mu­nė­les, pel­ki­nę vin­gio­rykš­tę, ber­žų la­pe­lius, tau­kes, var­na­lė­šų šak­nis, ežiuol­es, kaš­to­nų vai­sius bei žie­dus ir dar dau­ge­lį vais­ti­nių žo­lių.

Ber­žų la­pe­lių ma­ce­ra­tas tin­ka gal­vos odos ir plau­kų prie­žiū­rai, pa­ta­ria­ma nau­do­ti kaip kau­kę. Pu­šų spyg­lių ma­ce­ra­tas pa­de­da ser­gan­tie­siems žvy­ne­li­ne, nie­žu­liu, eg­ze­ma, iš­bė­ri­mais ir pa­na­šiai, vai­kams – ra­mi­namam pė­du­čių ma­sa­žui.

Alie­jus pa­gal tam tik­rus prin­ci­pus ga­li­ma mai­šy­ti, kur­ti aro­ma­ti­nius ir gy­do­muo­sius mi­ši­nius. Pas­ta­rie­siems svar­biau­sia kva­pų der­mė. Ete­ri­nių alie­jų kva­pai skirs­to­mi į gė­lių (le­van­dos, ne­ro­lės, jaz­mi­nai), že­mės (ve­ti­ve­ri­jos, pa­čiu­liai), cit­ru­si­niai (apel­si­nas, cit­ri­na, ber­ga­mo­tė, žalioji citrina, greif­ru­tas), me­džių (pu­šis, ked­ras), žo­ly­nų (roz­ma­ri­nas, čiob­re­lis, ba­zi­li­kas), mė­ti­nių šal­domųjų (mė­tos, pi­pir­mė­tės, eu­ka­lip­tas, ar­bat­me­dis), ry­tie­tiš­ki (im­bie­ras, pa­čiu­lis), prie­sko­nių (ci­na­mo­nas, pi­pi­rai ir gvaz­di­kė­liai).

 "Šiaulių kraštas" - autorės nuotr.


Kre­mus ir mui­lus ga­mi­no šal­tuo­ju bū­du

Už­ven­tiš­kės mo­te­rys, žo­li­nin­kės pa­de­da­mos, mo­kė­si, kaip šal­tuo­ju bū­du pa­si­ga­min­ti kre­mų, bal­za­mų, te­pa­lų są­na­riams, ste­bė­jo, kaip to­kiu pat prin­ci­pu ga­mi­na­mas mui­las.

To­bu­lam plau­kų ga­liukų bal­za­mui rei­kia sviest­me­džio alie­jaus, avo­ka­dų, ri­ci­nos, mig­do­lų, aly­vuo­gių, li­nų sė­me­nų alie­jų, ete­ri­nių san­tal­me­džio, le­van­dų, kvap­nių­jų pe­lar­go­ni­jų ir roz­ma­ri­nų alie­jų. Vi­sas su­dė­ti­nes da­lis ge­rai iš­suk­ti. Blaks­tie­nų ir an­ta­kių se­ru­mui rei­kia ly­gio­mis da­li­mis im­ti ri­ci­nų alie­jaus, va­ze­li­no, vi­ta­mi­no E ir kvie­čių dai­gų alie­jaus.

Ar­tė­jan­čiam va­sa­ros se­zo­nui žo­li­nin­kė pa­siū­lė pa­si­da­ry­ti bron­zi­nio įde­gio alie­jų iš erš­kė­tuo­gių, šal­ta­lan­kių, mo­liū­gų alie­jaus (spal­vai iš­gau­ti), tiek pat ki­to­kių alie­jų (mig­do­lų, se­za­mų, aly­vuo­gių, avo­ka­dų) ir ete­ri­nių alie­jų (pa­gal po­rei­kį).

Šal­tuo­ju bū­du ga­mi­na­mam mui­lui rei­kia dis­ti­liuo­to van­dens ar­ba žo­le­lių nuo­vi­rų, pie­no (šal­dy­to), nat­rio hid­rok­si­do (kie­tam mui­lui), ka­lio hid­rok­si­do (skys­tam mui­lui), au­ga­li­nių kie­tų­jų ir skys­tų­jų alie­jų, gy­vu­li­nės kil­mės rie­ba­lų. Spal­vai iš­gau­ti nau­do­ja­mi au­ga­li­niai alie­jai, kos­me­ti­nis mo­lis, au­ga­lų da­lys, kva­pui – ete­ri­niai alie­jai, pri­de­da­ma gin­ta­ro pud­ros, drus­kos, ka­vos. Su­dė­ti­nių da­lių tiks­lias pro­por­ci­jas ga­li­ma su­ži­no­ti in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je soap­calc.net/soalcalcwp.asp.

Pa­ga­min­tas mui­las su­pi­la­mas į for­mą, ki­tą die­ną pjaus­to­mas ir bran­di­na­mas apie dvi sa­vai­tes.

Aro­ma­te­ra­pi­ja – pla­ti sri­tis

Žo­li­nin­kė pa­tei­kė ne­ma­žai aro­ma­te­ra­pi­nių re­cep­tų.

Na­mams kvė­pin­ti K. Ši­lins­kie­nė pa­ta­rė į 100 mi­li­lit­rų van­dens įla­šin­ti po 30-40 la­šų, pa­vyz­džiui, 20 la­šų cit­ri­nų, 14 la­šų ber­ga­mo­čių, ke­tu­ris la­šus kva­pių­jų ka­nan­gų, du la­šus ro­žių aliejaus. Ar­ba – po 15 la­šų ber­ga­mo­čių ir mė­tų.

Aro­ma­ti­nei žva­kei tin­ka mi­ši­nys su la­šu jaz­mi­nų, pen­kiais la­šais žaliosios citrinos, tri­mis la­šais apel­si­nų ir la­šu ci­na­mo­no. Tin­ka mi­ši­niai su še­šiais la­šais ka­da­gio ir tri­mis la­šais apel­si­nų, pen­kiais la­šais ber­ga­močių, ke­tu­riais la­šais le­van­dų, la­šu ki­pa­ri­sų aliejaus.

Ener­gi­jos su­tei­kia mi­ši­nys su tri­mis la­šais greipf­ru­to ir dviem la­šais im­bie­ro, ra­my­bę ir lai­mę – mi­ši­nys su dviem la­šais san­tal­me­džio, la­šu ro­žės ir dviem la­šais ber­ga­mo­čių. Nuo stre­so pa­de­da mi­ši­nys su tri­mis la­šais ša­la­vi­jų, įla­šin­ti po la­šą cit­ri­nų ir le­van­dų.

Mei­lės die­nai žo­li­nin­kė siū­lė pa­si­ga­min­ti mi­ši­nį iš 16 la­šų man­da­ri­nų, tri­jų la­šų kva­pių­jų ka­nan­gų, pen­kių la­šų eu­ka­lip­to ir 100 mi­li­lit­rų vy­nuo­gių sėk­lų, si­mond­si­jų, mig­do­lų alie­jaus.

Dalia KARPAVIČIENĖ

"Šiaulių kraštas"

 

Pixabay.com - Peter Wieser nuotr.


Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys