2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Sau­go­ti odą pa­ti­kė­ki­te gam­tai   print
2015-08-18
Va­sa­ros sau­lės spin­du­liuo­se mąž­ta odos bė­dos, spuo­ge­liai, aler­gi­jos, to­dėl itin svar­bu ne­pa­mirš­ti ir sau­gu­mo prie­mo­nių, ku­rias ga­li­ma ras­ti tarp vi­siš­kai na­tū­ra­lių su­bstan­ci­jų – au­ga­li­nių alie­jų, ge­ban­čių ap­sau­go­ti odą nuo kenks­min­gų sau­lės spin­du­lių.

Odai puo­se­lė­ti – nuo neat­me­na­mų lai­kų

Oda, ku­ri yra pra­lai­di ir po­rė­ta – di­džiau­sias žmo­gaus or­ga­nas. Per odą, kaip ir per mais­tą, pa­ten­ka vi­sos kenks­min­gos me­džia­gos, ku­rios ža­lo­ja ir ter­šia or­ga­niz­mą. Nors tiek mo­te­rys, tiek ir vy­rai ži­no, ko­kie ga­li bū­ti kenks­min­gi sau­lės spin­du­liai, ta­čiau ne­re­tai įde­gu­sio kū­no gro­žis „ima vir­šų“. Ki­ta itin daž­na prie­žas­tis le­pin­tis sau­lė­je – odos li­gos, ku­rios ap­rims­ta ne tik įvai­rių te­pa­liu­kų ar pi­liu­lių dė­ka, bet ir po sau­lės vo­nių.

Įde­gęs kū­nas ta­po ma­din­gas 5-ja­me XX a. deš., kai sa­vo tei­ses ma­dų pa­sau­ly­je pa­reiš­kė Ko­ko Ša­nel. Šiuo me­tu pa­sau­li­nė kos­me­ti­kos pra­mo­nė dau­giau­siai pa­ga­mi­na ap­sau­gi­nių kos­me­ti­kos prie­mo­nių nuo sau­lės, ta­čiau, anot ma­sa­žo spe­cia­lis­tės Er­nes­tos Va­ly­tės, be­si­rū­pi­nan­tys, kaip ap­sau­go­ti odą nuo ža­lin­gų sau­lės spin­du­lių, vis daž­niau ren­ka­si na­tū­ra­lius au­ga­li­nius alie­jus.

 „Pap­lū­di­my­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kaip mo­te­rys vie­toj ap­sau­gi­nių kre­mų te­pa­si na­tū­ra­lų aly­vuo­gių alie­jų, – da­li­ja­si pa­ste­bė­ji­mais Er­nes­ta, – ta­čiau pra­var­tu ži­no­ti, jog ne­re­tai an­tiok­si­dan­tų, esan­čių au­ga­li­nia­me alie­ju­je, ne­pa­kan­ka ap­sau­go­ti odai nuo kenks­min­gų sau­lės spin­du­lių, to­dėl alie­ju­ką rei­kė­tų pa­si­lik­ti po sau­lės vo­nių. Tuo­met jis itin ge­rai pa­mai­tins ir pa­drė­kins iš­sau­sė­ju­sią odą.“

Au­ga­li­niai alie­jai – tai klam­pios me­džia­gos, gau­tos iš alie­ji­nių au­ga­lų sėk­lų ar vai­sių spau­di­mo. Au­ga­li­niai alie­jai tei­gia­mai vei­kia ne tik odą, bet ir vi­są or­ga­niz­mą, nes jų su­dė­tis yra la­bai pa­na­ši į odos rie­ba­lų su­dė­tį, to­dėl oda juos la­bai ge­rai to­le­ruo­ja ir ab­sor­buo­ja. Ma­žos sa­vo mo­le­ku­li­nės ma­sės dėka jie leng­vai pra­si­skver­bia į tarp­ląs­te­li­nę erd­vę ir pa­sie­kia gi­liau­sius odos sluoks­nius.

La­bai ver­ti­na­mas au­ga­li­nių alie­jų vei­ki­mas kar­tu su ete­ri­niais alie­jais, nes jie tu­ri grei­tą ge­bė­ji­mą įsi­skverb­ti į gi­liau­sius odos sluoks­nius. Ete­ri­niai alie­jai yra 100 pro­c. au­ga­li­niai ekst­rak­tai. Ete­ri­nių alie­jų dis­ti­lia­ci­jos pro­ce­so iš­ra­dė­ju lai­ko­mas ara­bų gy­dy­to­jas, al­che­mi­kas, fi­lo­so­fas Avi­ce­na. Šis žmo­gus sa­vo kur­tu įren­gi­niu pir­miau­siai iš­ga­vo ete­ri­nį ro­žių alie­jų.

Ete­ri­nių alie­jų ga­my­bos pa­slap­tys tam tik­rais lai­ko­tar­piais bu­vo griež­tai sau­go­mos. Egip­to fa­rao­nai žyd­ro­jo lo­to­so alie­jų kei­tė į auk­są ir ki­tas pre­kes. Per dy­ku­mas trauk­da­vo ka­ra­va­nai, ap­krau­ti prie­sko­niais, bal­za­mais, mi­ra ir ki­tais kva­piai­siais alie­jais.

Pixabay.com/Peter Wieser nuotr.


Au­ga­li­niai alie­jai, skir­tin­gai nei ete­ri­niai, ne­tu­ri jo­kio aro­ma­to. Tuo tar­pu ete­ri­niai alie­jai yra stip­rūs, kvap­nūs ir la­bai di­de­lės kon­cent­ra­ci­jos, to­dėl juos rei­kia skies­ti su au­ga­li­niais alie­jais, kad bū­tų sau­ges­ni bei švel­nes­ni jū­sų odai. Yra tik trys ete­ri­niai alie­jai, ku­riuos ga­li­ma nau­do­ti tie­siai ant odos – le­van­dų, ra­mu­nė­lių ir ar­bat­me­džio.

Kiek­vie­nas ete­ri­nis alie­jus, skir­tin­gai nei sin­te­ti­niai vais­tai, ga­li gy­dy­ti ne vie­ną li­gos simp­to­mą. Karš­tais ar­ba šal­tais ete­ri­nių alie­jų komp­re­sais ga­li­ma gy­dy­ti įvai­rias odos li­gas. Vie­nin­te­lė są­ly­ga – no­rint gy­dy­tis alie­jais, rei­kia bū­ti ap­dai­riems ir tu­rė­ti ži­nių, nes kai ku­rie, pa­vyz­džiui, ar­ni­kų, itin pa­vo­jin­gi, o ki­ti ypač kenks­min­gi.

Se­no­vės Egip­te alie­jai bu­vo nau­do­ja­mi ne tik gy­dy­mui ir kos­me­ti­nėms reik­mėms, bet ir bal­za­ma­vi­mui. Ete­ri­nių alie­jų įdė­da­vo į fa­rao­no am­ži­no­jo poil­sio vie­tą. Egip­to pi­ra­mi­dė­se bu­vo ras­tos am­fo­ros su si­mond­si­jų alie­ju­mi, iš­bu­vu­siu tūks­tan­čius me­tų ir vi­sai ne­su­ge­du­siu, tar­si ką tik pa­ga­min­tu. Be­je, šis alie­jus kur kas efek­ty­ves­nis už bran­giau­sią kre­mą nuo raukš­lių.

To pa­ties au­ga­lo alie­jaus su­dė­tis ga­li keis­tis pri­klau­so­mai nuo kli­ma­to, tem­pe­ra­tū­ros, dir­vo­že­mio, ga­vy­bos bū­do. Stin­gant drėg­mės, au­ga­lai pro­du­kuo­ja dau­giau alie­jų, kad kom­pen­suo­tų van­dens ne­pri­tek­lių, to­dėl alie­jai, iš­skir­ti iš to­kio­se są­ly­go­se išau­gu­sių au­ga­lų, yra in­ten­sy­ves­nio kva­po.

Ete­ri­nių alie­jų su­dė­tis taip pat pri­klau­so nuo au­ga­lo ve­ge­ta­ci­jos laips­nio, pa­vyz­džiui, iš ver­be­nos, jai žy­dint, gau­na­mas ma­lo­naus, sal­do­ko kva­po alie­jus, o per­žy­dė­jus šiam au­ga­lui – va­di­na­ma­sis kar­tu­sis alie­jus. Įta­kos tam ga­li tu­rė­ti net pa­ros lai­kas, ka­da ren­ka­mi au­ga­lai alie­jaus ga­my­bai. Tar­kim, ro­žių pum­pu­ruo­se di­džiau­sia ete­ri­nių alie­jų kon­cent­ra­ci­ja yra ry­tais, jaz­mi­nų – nak­tį.

Iš to pa­ties au­ga­lo skir­tin­gų da­lių ga­li bū­ti gau­na­mi ete­ri­niai alie­jai be­si­ski­rian­tys sa­vo sa­vy­bė­mis: iš ci­na­mo­no me­džio la­pų gau­na­mas vie­nas alie­jus, iš žie­vės – ki­tas. Iš apel­si­nų me­džių ga­li bū­ti gau­na­mi trys skir­tin­gi alie­jai.

Ra­mi­na kū­ną, iš­va­lo dva­sią

Dau­gu­mai žmo­nių pa­tin­ka cit­ru­si­niai kva­pai – ryš­kūs, žais­min­gi, gai­vūs. Va­sa­ros pro­ga tik­rai rei­kė­tų pri­si­min­ti tai, kad da­lies ete­ri­nių alie­jų nau­do­ti ne­re­ko­men­duo­ti­na ir ne­ma­žai jų yra bū­tent cit­ru­si­niai. Prie­žas­tis la­bai pa­pras­ta – juo­se yra odos jaut­ru­mą ult­ra­vio­le­ti­niams spin­du­liams su­ke­lian­čių ir pig­men­ti­nių dė­mių pa­vo­jų di­di­nan­čių me­džia­gų.

Pats va­sa­riš­kiau­sias ir vė­siau­sias alie­jus, ge­riau­siai drė­ki­nan­tis odą, stip­ri­nan­tis jos au­di­nį, ba­lan­suo­jan­tis rie­ba­lų kie­kį bei pui­kiai tar­nau­jan­tis ven­giant kenks­min­gų sau­lės spin­du­lių po­vei­kio – ko­ko­so alie­jus. Svar­bu, kad jis bū­tų pa­ga­min­tas ne iš kop­ros, t. y. džio­vin­tų-rū­ky­tų rie­šu­tų, bet iš švie­žiai pri­no­ku­sių. Tik to­kia­me alie­ju­je iš­lie­ka pa­kan­ka­mas kie­kis an­tiok­si­dan­tų.

Ne­pa­kei­čia­ma na­tū­ra­li ap­sau­ga nuo ult­ra­vio­le­ti­nių sau­lės spin­du­lių – man­go svies­tas. Man­gai – vie­ni se­niau­sių žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je kul­tū­ri­nių au­ga­lų, iš ku­rių žmo­nės pa­sii­ma vis­ką – nuo me­die­nos ūkiui, iki nuo­sta­baus man­go svies­to odai puo­se­lė­ti. Man­go svies­tas yra kie­tes­nės kon­sis­ten­ci­jos alie­jus, efek­ty­viai mai­ti­nan­tis odą, sau­gan­tis ją nuo se­nė­ji­mo, at­sta­tan­tis odos drėg­mę, ypač tin­kan­tis po sau­lės vo­nių.

Sie­kiant ap­si­gin­ti nuo ali­nan­čios sau­lės spin­du­lių po­vei­kio, ne ką ma­žiau ver­tin­gi ir sviest­me­džių, se­za­mų, aly­vuo­gių kau­liu­kų, avo­ka­dų, ab­ri­ko­sų kau­liu­kų alie­jai. Ka­dan­gi švel­nes­nių prie­mo­nių už mi­nė­tuo­sius alie­jus nė­ra, jie pui­kiai tin­ka ir vai­kų bei kū­di­kių odai ap­sau­go­ti. No­rint pa­di­din­ti ap­sau­gi­nį filt­rą, ga­li­ma su­mai­šy­ti ke­lis alie­jus.

Šiuo me­tu ži­no­ma, kad ete­ri­niai alie­jai tu­ri sa­vy­bių, sti­mu­liuo­jan­čių imu­ni­nę sis­te­mą, an­ti­sep­ti­nių, an­tiok­si­da­ci­nių, stab­dan­čių mik­ro­bų, gry­be­lių, vi­ru­sų dau­gi­ni­mą­si, ma­ži­nan­čių už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus, leng­vi­nan­čių rau­me­nų skaus­mus. Be to, jie vei­kia mū­sų ner­vų sis­te­mą, ma­ži­na nuo­var­gį, ra­mi­na, to­ni­zuo­ja, pa­de­da esant dep­re­si­jai ir stre­sui, kaip sa­ky­da­vo se­no­vės iš­min­čiai – iš­va­lo pro­tą ir jaus­mus.

Prieš įsi­gy­jant ko­kį nors ete­ri­nį alie­jų, rei­kė­tų pa­tik­rin­ti sa­vo odos reak­ci­ją į vie­ną ar ki­tą ete­ri­nį alie­jų. Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma dviem bū­dais. Pir­ma­sis bū­das pa­dės nu­sta­ty­ti, kaip ete­ri­nis alie­jus vei­kia jū­sų min­tis, jaus­mus ir nuo­tai­ką. Ant­ra­sis bū­das pa­dės įver­tin­ti odos reak­ci­ją į ete­ri­nį alie­jų.

 Pixabay.com/Emilian Robert Vicol nuotr.Freeimages.com/Piotr Bizior nuotr. 

Pir­ma­sis bū­das. Į 10 ml vy­nuo­gių kau­liu­kų alie­jaus įla­šin­ki­te 2 la­šus pa­si­rink­to ete­ri­nio alie­jaus, su­mai­šy­ki­te. Už­tep­ki­te alie­jaus mi­ši­nio ant sa­vo rie­šo ir įtrin­ki­te. Pauos­ty­ki­te sa­vo rie­šą ir ste­bė­ki­te, kaip jis vei­kia jū­sų min­tis, po­jū­čius, ner­vų sis­te­mą. Jei­gu alie­jus jums priim­ti­nas, ga­li­te jį drą­siai nau­do­ti.

Ant­ra­sis bū­das: odos lo­pi­nė­lio mė­gi­nys. Į 10 ml vy­nuo­gių kau­liu­kų alie­jaus įla­šin­ki­te 4 la­šus pa­si­rink­to ete­ri­nio alie­jaus ir už­tep­ki­te ant rie­šo. Tuo­met rie­šą už­kli­juo­ki­te pleist­ru ir pa­li­ki­te vi­sai die­nai. Jei­gu va­ka­re, nu­plė­šus pleist­rą pa­rau­di­mų nė­ra, ga­li­te alie­jų nau­do­ti.

Ete­ri­nius alie­jus, sau­gan­tis va­sa­ros kait­ros, taip pat ga­li­ma nau­do­ti mė­gau­jan­tis ma­lo­niu poil­siu vo­nio­je. Įla­šin­ki­te ke­le­tą la­šų ete­ri­nio alie­jaus į vo­nią. Tin­ka­miau­sia van­dens tem­pe­ra­tū­ra 36–37°C. Vo­nio­je su ete­ri­niu alie­ju­mi re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti 10–20 min. Aro­ma­ti­nės vo­nios pro­ce­dū­ro­mis re­ko­men­duo­ja­ma mė­gau­tis du ar tris kar­tus per sa­vai­tę. Šios pro­ce­dū­ros pa­ša­lins nuo­var­gį, ma­lo­niai at­pa­lai­duos kū­ną, su­teiks ener­gi­jos ir nu­ra­mins su­ki­lu­sias emo­ci­jas.

Ete­ri­niai alie­jai itin tin­ka kū­no ma­sa­žui, ku­riuo pa­le­pin­ti kū­ną pra­var­tu ir karš­tą va­sa­ros die­ną. Ma­sa­žui ete­ri­nius alie­jus rei­kia nau­do­ti su au­ga­li­niais aliejais, pa­vyz­džiui, aly­vuo­gių. Ne­su­dė­tin­gas re­cep­tas – paim­ki­te 20 g aly­vuo­gių alie­jaus, į jį įla­šin­ki­te 3–9 la­šus ete­ri­nio alie­jaus. Kiek­vie­nu at­ve­ju ete­ri­nio alie­jaus kie­kis pri­klau­so nuo jo rū­šies.

Ete­ri­nis alie­jus ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir pa­tal­pų oro gai­vi­ni­mui. Ete­ri­nio alie­jaus ga­rai pa­ša­li­na ne­ma­lo­nius kva­pus, to­kius kaip ta­ba­ko, na­mi­nių gy­vū­nų, tei­gia­mai vei­kia žmo­gaus emo­ci­nę sa­vi­jau­tą, taip pat de­zin­fe­kuo­ja orą. „Pra­dė­ki­te nuo pa­pras­čiau­sio re­cep­to: į 50–100 g van­dens įla­šin­ki­te 1–2 la­šus jū­sų mėgs­ta­mo ete­ri­nio alie­jaus“, – siū­lo ma­sa­žo spe­cia­lis­tė Er­nes­ta.

Na­tū­ra­lių au­ga­li­nių alie­jų su­tei­kia­ma SPF ap­sau­ga:


• sviest­me­džio alie­jus iki 6 SPF;
• aly­vuo­gių alie­jus iki 6 SPF;
• se­za­mų alie­jus iki 4 SPF;
• avo­ka­dų alie­jus iki 4 SPF;
• ko­ko­sų alie­jus 2 SPF;
• man­go svies­tas 2 SPF.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys