2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Vegetarė rekomenduoja tik 100 gramų baltymų   print
2012-10-30
Lie­tu­vos ve­ge­ta­rų drau­gi­jos pre­zi­den­tė Ksa­ve­ra Vaiš­ta­rie­nė, da­lin­da­ma­si svei­kos mi­ty­bos re­cep­tais, re­ko­men­da­vo ma­žiau val­gy­ti ir rink­tis neį­mant­rų mais­tą. Per die­ną, anot vieš­nios, žmo­gui pa­kan­ka 1–1,2 ki­log­ra­mo mais­to, iš jo bal­ty­mų te­rei­kia tik 100–120 gra­mų.

Pil­vo ver­gi­ja – vie­na bai­siau­sių 

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ini­cia­ty­va į Joniškį pakviesta Lie­tu­vos ve­ge­ta­rų drau­gi­jos va­do­vė, che­mi­jos moks­lų dak­ta­rė, do­cen­tė Ksa­ve­ra Vaiš­ta­rie­nė be užuo­lan­kų kal­bė­jo, kad žmo­nės per daug val­go. Mais­te esan­tys prie­dai, di­de­lis rie­ba­lų kie­kis, per daug bal­ty­mų or­ga­niz­mui ne­pa­de­da, tik ap­sun­ki­na vi­daus or­ga­nų funk­ci­jas, to­dėl šie nu­si­lpsta.

„Die­vas mums duo­da la­pus, žie­dus, šak­nis, grū­dus, vai­sius, o vel­nias su­kū­rė ku­li­na­ri­ją. Pil­vo ver­gi­ja yra vie­na bai­siau­sių,"– sa­kė K. Vaiš­ta­rie­nė.

80-me­tė Ve­ge­ta­rų drau­gi­jos pre­zi­den­tė mė­sos ne­val­go jau dau­giau kaip 30 me­tų. Kar­tais pa­ra­gau­ja žu­vies. Jos ra­cio­ne dau­giau­sia – įvai­rios kruo­pos, vai­siai, ne­vir­tos dar­žo­vės, juo­da duo­na.

Pa­kan­ka 1–1,2 ki­log­ra­mo mais­to

„Mais­tui per mė­ne­sį iš­lei­džiu gal apie 100 li­tų. Į par­duo­tu­vę ei­nu kar­tą per 10 die­nų ke­pa­liu­ko duo­nos nu­si­pirk­ti. Dar­žo­vių ga­li­ma už­siau­gin­ti. Ma­no pie­tūs: sau­je­lė špa­ra­gi­nių pu­pe­lių, la­pas sa­lo­tų, po­mi­do­ras, 4–5 ga­ba­liu­kai ap­vir­tos cu­ki­ni­jos,“ – pa­sa­ko­jo Ve­ge­ta­rų drau­gi­jos pre­zi­den­tė.

Vieš­nia aiš­ki­no, kad žmo­gui per die­ną pa­kan­ka 1–1,2 ki­log­ra­mo mais­to: maž­daug 400 gra­mų dar­žo­vių, 300 gra­mų vai­sių, 350 gra­mų ang­lia­van­de­nių tu­rin­čių pro­duk­tų ir tik 100 gra­mų bal­ty­mų (vai­kų, jau­nuo­lių au­gan­čiam or­ga­niz­mui reik­tų 150 gra­mų bal­ty­mų ir iš vi­so jiems re­ko­men­duo­ja­ma iki 1,5 ki­log­ra­mo mais­to per die­ną). Pab­rėž­ta, kad bal­ty­mai – ne tik mė­sa, bet ir žu­vis, kiau­ši­niai, pie­no pro­duk­tai.

Au­to­rės nuo­tr.:Lie­tu­vos ve­ge­ta­rų drau­gi­jos pre­zi­den­tė Ksa­ve­ra Vaiš­ta­rie­nė


Skran­dy­je tel­pa 300 gra­mų mais­to

K. Vaiš­ta­rie­nė tei­gė, kad bū­ti­na veng­ti sal­du­my­nų, blo­gai esą bal­ti mil­tai, ban­de­lės, ba­to­nai (vi­sa, kas iš kvie­čių, tu­ri daug gli­ti­mo), varš­kė, sū­riai. „Tai – tie­sus ke­lias į ka­pus,“ – tvir­ti­no lek­to­rė.

Pus­ry­čiams ji re­ko­men­da­vo su­val­gy­ti gri­kių, mie­ži­nių, per­li­nių ar avi­ži­nių kruo­pų ko­šės. Pie­tums vie­to­je tri­jų pa­tie­ka­lų su de­ser­tu de­rė­tų pa­lik­ti tik ant­rą pa­tie­ka­lą – mė­sos ar­ba žu­vies 100 gra­mų su du­kart dau­giau dar­žo­vių (be bul­vių, duo­nos). Sriu­ba ga­li bū­ti skir­ta va­ka­rie­nei.

Skran­dy­je, vieš­nios tei­gi­mu, yra vie­tos tik 300 gra­mų mais­to.

Lim­fos va­ly­mas

K. Vaiš­ta­rie­nė pa­ste­bė­jo, kad gy­dy­to­jai ne­kal­ba apie lim­fos pro­ble­mas, nors lim­fa esan­ti ant­ra pa­gal svar­bą po DNR (ge­ne­ti­nio ko­do) mū­sų or­ga­niz­me. Ji iš krau­jo pai­ma mais­ti­nes me­džia­gas, mi­ne­ra­lus ir iš­ne­šio­ja į ląs­te­les. Ląs­te­lių apy­kai­tos pro­duk­tus ji iš­ne­ša į ša­li­ni­mo or­ga­nus.

Lim­fą „kli­juo­ja“ ka­zei­nas – me­džia­ga, esan­ti pie­ne ir jo pro­duk­tuo­se, taip pat ir mė­sa. Kai lim­fa ter­ša­lų ne­be­pa­ne­ša, juos pa­lie­ka „ba­sei­ne“ – pil­ve. Su­si­da­ro gum­be­liai, ku­rie il­gai­niui ga­li su­vė­žė­ti. Taip, anot K. Vaiš­ta­rie­nės, at­si­ran­da pro­sta­tos, gim­dos vė­žys.

Vieš­nia re­ko­men­da­vo ir ba­da­vi­mą inks­tams va­ly­ti, pa­sa­ko­jo apie ke­pe­nų, ka­sos veik­los ge­ri­ni­mą, lim­fos va­ly­mą.

Loreta RIPSKYTĖ

http://www.skrastas.lt

 SXC.hu - Yaroslav B nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys