2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Santuoka su vyresniu partneriu – tarsi mainai   print
2014-10-07
Kai tuo­kia­si vy­res­nis vy­ras su į duk­te­ris ar net anū­kes tin­kan­čia mo­te­ri­mi, psi­cho­lo­gų ne­ste­bi­na, taip bū­da­vo vi­sais lai­kais. Jau­na mo­te­ris už su­teik­tą vy­rui jau­nys­tės aki­mir­ką gau­na ne tik tur­tų, sta­tu­są, įta­kos, bet ir jo se­nė­ji­mą, li­gas ir mir­tį.„Tai vi­suo­met yra sa­vo­tiš­ki mai­nai“, – sa­ko Dai­nų pir­mi­nio svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro psi­cho­lo­gė Eg­lė ŽA­RO­NAI­TIE­NĖ.

Lai­ki­nas jau­nys­tės po­jū­tis

– Kas nu­tin­ka vy­rams, kai jie, su­lau­kę vi­du­ti­nio am­žiaus, ima ieš­ko­ti nau­jų san­ty­kių, jau­nes­nės mo­ters?

– Vi­suo­me­nė­je da­bar daž­nai vyksta ne­ma­žai san­tuo­kų, kai veda vy­rai, ge­ro­kai vy­res­ni už iš­rink­tą­sias. Taip bū­da­vo vi­sais lai­kais. San­tuo­kos vy­res­nia­me am­žiu­je ku­ria­mos dėl ke­lių priežasčių: kai ku­rie vy­rai, užau­gi­nę vai­kus ir juos iš­lei­dę į gy­ve­ni­mą, ta­pę naš­liais ar iš­si­sky­rę, jau­čia­si vie­ni­ši.

Vie­ni­šu­mas ir vie­nat­vės jaus­mas – ne tas pa­ts. Kai ku­rie žmo­nės ga­li gy­ven­ti vie­ni ir ne­si­jaus­ti vie­ni­ši, o kai ku­riems vie­ni­šu­mo iš­gy­ve­ni­mas yra la­bai skau­dus. Jie ima ieš­ko­ti par­tne­rių ir bėg­da­mi nuo vie­ni­šu­mo įsi­ve­lia į ne­ly­gia­ver­čius san­ty­kius, emo­ci­nę pri­klau­so­my­bę. Jie ne­mo­ka bū­ti pa­tys su sa­vi­mi, yra ne­ri­mas­tin­gi, jaut­rūs, to­dėl ima karšt­li­giš­kai ieš­ko­ti žmo­gaus, ku­ris iš­gel­bė­tų nuo ka­muo­jan­čio eg­zis­ten­ci­nio da­ly­ko.

Kai ku­rie vy­rai apie 50-60 me­tų ima jaus­ti jė­gų silp­nė­ji­mą. Jiems rei­kia par­tne­rio, ku­ris ne­leis­tų taip grei­tai vyk­ti na­tū­ra­liems pro­ce­sams ir at­gai­vin­tų jau­nys­tę.

– To­dėl vy­rai ren­ka­si ge­ro­kai jau­nes­nes?

– Su žmo­na, ku­ri bū­tų to­kio pat am­žiaus, ne­bū­tų to­kių stip­rių sek­sua­li­nių im­pul­sų. Vy­rai ant­ro­je san­tuo­ko­je su jau­na mo­te­ri­mi ban­do iš­gy­ven­ti ant­rą gy­ve­ni­mą, ant­rą jau­nys­tę.

Vy­res­nio am­žiaus vy­ro or­ga­niz­me jau vyks­ta ir hor­mo­nų po­ky­čiai. Bū­nant su jau­nes­ne mo­te­ri­mi ima ga­min­tis dau­giau tes­tos­te­ro­no, bet tai – la­bai lai­ki­ni da­ly­kai.

Jei vy­ras pa­si­rink­tų sa­vo am­žiaus mo­te­rį – gy­ve­ni­mo ru­duo ga­li bū­ti la­bai pra­smin­gas ir gra­žus.

– Ar vy­res­nio vy­ro ir jau­nos mo­ters san­tuo­ka nė­ra na­tū­ra­li, jaus­mais iš­reikš­ta są­jun­ga?

– Dvie­jų žmo­nių jaus­mai – in­di­vi­dua­lus da­ly­kas. Bet ko­kiu at­ve­ju, san­tuo­ka yra įsi­pa­rei­go­ji­mas.

Kai tuo­kia­si vy­res­nis vy­ras ir jau­nes­nė mo­te­ris vi­suo­met yra sa­vo­tiš­ki mai­nai. Mo­te­riai už bu­vi­mą su juo, jos ener­gi­ją, jau­nys­tę, po­lė­kį už­tik­ri­na­mas fi­nan­si­nis sta­bi­lu­mas. Ma­nau, kad vy­res­nis vy­ras ti­ki­si, kad jo žmo­na slau­gys jį su­si­rgus.

Bū­na at­ve­ju, kai mo­te­rys ima nau­do­tis sens­tan­čio žmo­gaus kog­ni­ty­vi­nė­mis funk­ci­jo­mis, kai su­trin­ka jo dė­me­sys, at­min­tis, nuo­sek­li so­cia­li­nė elg­se­na, pla­na­vi­mas, kal­ba ar ki­ta. Nes­lėp­ki­me, ta­da ne­re­tai ban­do­ma pa­si­nau­do­ti žmo­gaus tur­tu.

Key To My HeartFreeimages.com - GiniMiniGi nuotr.

Žmo­nai – tė­ve­lis, vai­kams – se­ne­lis

– Ką jau­čia jau­na mo­te­ris, kai jos vy­ras yra jos tė­vų am­žiaus?

– Jau­nas mo­te­ris vy­res­ni vy­rai su­ža­vi pro­tu, bran­da, mo­kė­ji­mu asis­tuo­ti, sta­tu­su, dė­me­siu, fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi. Lyg glo­bo­tų tė­vas. Jos am­žiaus vy­ras daž­niau­siai vi­so to ne­tu­ri. Ko­kie be­bū­tų ge­ri san­ty­kiai, jie nė­ra ly­gia­ver­čiai. San­tuo­ko­je rei­kia ieš­ko­ti par­tne­rys­tės, o ne tė­ve­lio.

– Ant­ro­je san­tuo­ko­je ne­re­tai at­si­ran­da ir vai­kų. Ar juos au­gin­ti ne­sun­ku vy­res­niam vy­rui?

– Am­žiaus skir­tu­mas la­bai greit ryš­kė­ja tarp vy­res­nio vy­ro ir jau­nos žmo­nos. Daž­nai bū­na, kad su­si­lau­kus bend­rų vai­kų, tokie tė­ve­liai va­di­na­mi se­ne­liais, o tai, ma­nau, nė­ra ma­lo­nu gir­dė­ti pa­čiam tė­vui. Dvie­jų gy­ve­ni­mų ne­nu­gy­ven­si ir vis­ką rei­kia da­ry­ti sa­vu lai­ku.

Vy­res­nio am­žiaus vy­rams gal ir sun­kiau vėl iš­gy­ven­ti be­mie­ges nak­tis au­gi­nant vai­ką, iš­ki­lu­sius ne­pa­to­gu­mus, kai vie­toj ra­my­bės pri­va­lo rū­pin­tis nuo­lat zu­jan­čiu ma­žy­liu. Ki­ta ver­tus, tai pri­klau­so nuo ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties. Nu­sam­do auk­lę – ir rei­ka­las iš­spręs­tas.

– Ar vai­kų svei­ka­tai tu­ri įta­kos tė­vų am­žius?

– Me­di­ci­ni­niu po­žiū­riu di­de­lės reikš­mės bū­si­mo­jo vai­ko svei­ka­tai tu­ri ma­mos am­žius. Vy­res­nių nei 40 me­tų mo­te­rų or­ga­niz­me jau vyks­ta įvai­rūs po­ky­čiai ir chro­mo­so­mi­nių ap­si­gi­mi­mų ti­ki­my­bė pa­di­dė­ja šim­tais kar­tų. Tė­vo am­žius dau­giau įta­kos tu­ri jun­gia­mo­jo au­di­nio for­ma­vi­mui­si.

– Ko­kią atei­tį tu­ri to­kia san­tuo­ka? Kas bus po 20-30 me­tų?

– Sun­ku pro­gno­zuo­ti. Šei­ma – la­bai in­di­vi­dua­lus rei­ka­las. Kar­tais po­ra ga­li nu­gy­ven­ti vi­są gy­ve­ni­mą, kar­tais ne. Ne pa­slap­tis, kad vy­rų sta­tis­ti­nė vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė yra be­veik de­šimt me­tų trum­pes­nė ne­gu mo­te­rų – tai daug ką sa­ko. Ti­ki­my­bė, kad mo­te­ris liks naš­le bran­džia­me am­žiu­je yra di­de­lė. Kai žmo­nės my­li vie­nas ki­tą, drau­gau­ja, tuo­kia­si – ne­gal­vo­ja apie tai, kiek kar­tu gy­vens, ar po kiek me­tų nu­mirs.

Pa­lik­tie­siems – bran­din­tis

– Jei vy­res­nis vy­ras dėl jau­nes­nės pa­li­ko žmo­ną, kaip žmonai to­liau gy­ven­ti?

– Tai ne­ga­ty­vi ir skau­di pa­tir­tis. Kai du žmo­nės tuo­kia­si, jie gal­vo­ja, kad nu­gy­vens vi­są gy­ve­ni­mą kar­tu. Šei­mos iši­ri­mas dėl ki­to as­mens trak­tuo­ja­mas, kaip iš­da­vys­tė. Pa­lik­to­ji mo­te­ris gal­vos, kad ją pa­nie­ki­no dėl to, kad yra vy­res­nė, ta­da ji lin­ki vy­rui tik blo­go: „Ir tu su­sen­si, su­si­rgsi, jau­na žmo­na ne­no­rės žiū­rė­ti, ta­ve taip pat iš­duos“.

Jei­gu jau taip at­si­ti­ko, iši­ro san­tuo­ka ir vy­res­nė mo­te­ris bu­vo pa­lik­ta dėl jau­nes­nės ar ki­to­kių prie­žas­čių, ji ne­tu­ri su­si­kon­cent­ruo­ti į tai. Ne­ga­li­ma gal­vo­ti, kad su san­tuo­kos iši­ri­mu pa­si­bai­gė gy­ve­ni­mas, kad tai bu­vo vie­nin­te­lis vy­ras pa­sau­ly­je.

Ne­ga­li­ma mo­te­rims pa­si­duo­ti pa­gun­dai pul­ti ir ne­del­siant kaž­ką su­si­ras­ti. Kaip sa­kiau, tai yra bė­gi­mas nuo vie­ni­šu­mo, kai puo­la­ma į ne­ly­gia­ver­čius san­ty­kius.

Žmo­gus tu­ri iš­gy­ven­ti sa­vo­tiš­ką su­griu­vu­sių san­ty­kių ge­du­lą. Iš tos duo­bės iš­lip­ti pa­ts. Su­ge­bė­ji­mas iš­gy­ven­ti par­tne­rio mir­tį, iš­da­vys­tę, sky­ry­bas ir vė­liau su­kur­ti nau­jus san­ty­kius, ro­do as­me­ny­bės bran­dą. Jei­gu žmo­gus jau­čia­si su­gniuž­dy­tas ir iš to nie­kaip neiš­li­pa, tai ro­do, kad jis kaip as­me­ny­bė dar ne­sub­ren­do.

Jei sun­ku, bū­ti­na kreip­tis į psi­cho­lo­gus, iš­si­kal­bė­ti apie iš­gy­ve­ni­mus, iš­lie­ti pyk­tį ir ne­ri­mą, o ne griau­ti sa­ve.

– Kaip to­kiems žmo­nėms sa­ve „bran­din­ti“?

– Ne­ga­ty­vios pa­tir­tys la­bai grei­tai bran­di­na, mo­ko, jei žmo­gus jas ana­li­zuo­ja, da­ro iš­va­das, pa­si­se­mia iš to iš­min­ties ir pa­tir­ties. Tai nė­ra tai­syk­lė. Ki­ti iki gy­ve­ni­mo ga­lo da­ro tas pa­čias klai­das.

Jei vy­ras klau­sia ma­mos, ves­ti jam ar ne, jei to pa­ties tė­vas klau­sia sa­vo vai­kų – ro­do ne­bran­du­mą ir ne­ga­lė­ji­mą ap­si­spręs­ti dėl sa­vo veiks­mų. Bran­dus žmo­gus spren­džia pa­ts ir už spren­di­mus at­sa­ko pa­ts.

Bū­na vy­rų, ku­rie tais „lai­mės kal­ne­liais“ va­ži­nė­ja­si po tris, ke­tu­ris ar net pen­kis kar­tus, bet nie­kaip ne­ran­da sau tin­kan­čios. Tai ge­riau­sias ir aki­vaiz­dus as­me­ny­bi­nės bran­dos trū­ku­mo įro­dy­mas.

Natalija KONDROTIENĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt


Freeimages.com - Afonso Lima nuotr.
Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys