2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Gė­lės ne tik džiu­gi­na, bet ir gy­do   print
Pa­va­sa­ris mus ap­do­va­no­ja įvai­rias­pal­viais žie­dais. Kai žmo­gų su­pa gė­lės, jis jau­čia­si emo­ciš­kai pa­ky­lė­tas, ge­res­nės nuo­tai­kos, ra­mes­nis, va­di­na­si, dva­siš­kai bei fi­ziš­kai svei­kes­nis.

No­rė­da­mi tuo įsi­ti­kin­ti – paeks­pe­ri­men­tuo­ki­te: gro­žė­ki­tės spal­vin­gais gy­vais gė­lių žie­dais kiek­vie­ną lais­vą mi­nu­tę, au­gin­ki­te gė­les na­muo­se ir ne­tru­kus pa­ste­bė­si­te, jog jų te­ra­pi­nis po­vei­kis – ne pra­ma­nas.

Ne tik puo­šia kam­ba­rius

Anot flo­ris­tės, au­ga­lų ži­no­vės Li­vi­jos Pet­ro­ny­tės, gam­ti­nės są­ly­gos le­mia, kad bū­tent pa­va­sa­rį mes tu­ri­me nuo­sta­bią ga­li­my­bę mė­gau­tis at­bun­dan­čia au­ga­li­ja – tiek dar­že­liuo­se, tiek ant pa­lan­gių be­si­ri­kiuo­jan­čiuo­se va­zo­nuo­se gė­lės stie­bia žie­dus.

Re­mian­tis moks­li­niais ty­ri­mais, įro­dy­ta, jog bū­nant tarp gė­lių, žmo­gaus sme­ge­nys iš­ski­ria tris hor­mo­nus – ener­gi­zuo­jan­tį ad­re­na­li­ną, ra­mi­nan­tį me­la­to­ni­ną ir nuo­tai­ką ge­ri­nan­tį se­ra­to­ni­ną – įta­ko­jan­čius ge­rą fi­zi­nę ir dva­si­nę sa­vi­jau­tą. Žmo­gaus kū­nas su­ge­ria tei­gia­mą gė­lių sklei­džia­mą sa­vi­tą ener­gi­ją. Vie­ni au­ga­lai pa­de­da at­gau­ti jė­gas, ki­ti vei­kia ra­mi­na­mai, dar ki­ti slo­pi­na skaus­mą ar pa­de­da gy­dy­tis įvai­rias li­gas. Be jo­kios abe­jo­nės, tai tu­ri įta­kos mū­sų svei­ka­tai. Tai­gi jei no­ri­te mak­si­ma­liai pa­jus­ti au­ga­lų ener­gi­jos po­vei­kį, svar­bu tin­ka­mai pa­si­rink­ti, su ko­kiu „drau­gau­ti“.

Tin­ka­mai pa­rink­ti au­ga­lai, ku­rie iš­ski­ria mik­ro­bus nai­ki­nan­čias me­džia­gas – fi­ton­ci­dus, ga­li tei­gia­mai veik­ti kam­ba­rio orą. To­kias me­džia­gas iš­ski­ria pe­lar­go­ni­jos, fi­ku­sai, roz­ma­ri­nai, mons­te­ros. Šie au­ga­lai su­ge­ria ža­lin­gas me­džia­gas per ma­žas po­ras la­puo­se. Kai ku­rios iš šių me­džia­gų, tar­ki­me for­mal­de­hi­das, trich­lo­roe­ti­le­nas ir ben­ze­nas ga­li bū­ti ran­da­mi to­kiuo­se daik­tuo­se kaip ki­li­mai, grin­dų dan­ga, dra­bu­žiai, sta­ty­bi­nės me­džia­gos, ta­ba­ko dū­mai. Ben­ze­nas nau­do­ja­mas plas­ti­kuo­se, gu­mo­je, ra­ša­le, da­žuo­se. Trich­lo­roe­ti­le­nas nau­do­ja­mas kli­juo­jan­čioms me­džia­goms, ran­da­mas da­žuo­se, la­kuo­se ir kt.

Mie­ga­ma­sis – ne oran­že­ri­ja

Mie­ga­ma­ja­me au­gin­ki­te pe­lar­go­ni­jas, le­van­das, mons­te­ras, lau­rą, kam­ba­ri­nes ro­žes.

Ro­žės pa­de­da įveik­ti lė­ti­nio nuo­var­gio sind­ro­mą. Pe­lar­go­ni­ja pa­de­da, jei ka­muo­ja ne­mi­ga. Šis au­ga­las – pir­mas vais­tas nuo už­de­gi­mo. Gy­dy­mui nau­do­ja­mi au­ga­lo la­pai ir šak­nys. Ser­gant fa­rin­gi­tu ir an­gi­na, šio au­ga­lo nuo­vi­ru re­ko­men­duo­ja­ma ska­lau­ti gerk­lę. Pe­lar­go­ni­jų tin­ka var­to­ti krau­juo­jant iš virš­ki­ni­mo trak­to.

Pixabay.com/Jozsef Kincse nuotr.Pe­lar­go­ni­ja pa­de­da, jei ka­muo­ja ne­mi­ga.

Vis­gi mie­ga­mo­jo kam­ba­rio ne­rei­kė­tų pa­vers­ti ža­liuo­ju kam­pe­liu, nes die­ną au­ga­lai gry­ni­na orą, į ap­lin­ką iš­skir­da­mi de­guo­nį, o nak­tį iš­ski­ria ang­lies dvi­de­gi­nį, dėl ko ry­te pa­bu­dę, ga­li­te ne­si­jaus­ti žva­lūs, pail­sė­ję, prie­šin­gai – ga­li­te pa­jus­ti gal­vos skaus­mus.

 „Rink­tis gė­les rei­kia at­sar­giai, – per­spė­ja flo­ris­tė. – Yra va­zo­ni­nių gė­lių, ku­rios kva­pą sklei­džia prie­blan­dos ar nak­ties me­tu, to­dėl mie­gan­čiam žmo­gui to­kia gė­lė ga­li su­kel­ti di­des­nę aler­gi­ją.“

Jei­gu jau pra­kal­bo­me apie aler­gi­ją, tai bū­tent ge­be­nė yra ne­pa­kei­čia­mas au­ga­las tiems, ku­rie lai­ko na­muo­se gy­vū­nus – šis au­ga­las ge­ba nai­kin­ti jų vil­nos iš­ski­ria­mus aler­ge­nus.

Fi­ku­sas – ge­riau­sias oro filt­ras

Vai­kų kam­ba­ry­je tin­ka au­gin­ti: ba­zi­li­ką, spa­ti­fi­lą, plokš­čias­tie­bę gy­vat­barz­dę.

Vir­tu­vė­je: lau­rą, pe­lar­go­ni­jas, chlo­ro­fi­tus. Pas­ta­ra­sis ge­riau­siai va­lo pa­tal­pų orą nuo de­gi­mo pro­duk­tų, o tai ypač ak­tua­lu vir­tu­vė­je. Be to, šis au­ga­las pa­si­žy­mi bak­te­ri­ci­di­niu po­vei­kiu – jo iš­ski­ria­mi fi­ton­ci­dai nai­ki­na kenks­min­gus mik­roor­ga­niz­mus ir aler­ge­nus. Jis ne­reik­lus, tad ne­pri­reiks daug prie­žiū­ros. Chlo­ro­fi­lo nau­din­gą­sias sa­vy­bes ga­li­ma su­stip­rin­ti į va­zo­nus įdė­jus ak­ty­vuo­tos ang­lies.

Pixabay.com/Alina Kuptsova nuotr. Fi­ku­sas – lyg oro filt­ras.

Dar­bo ka­bi­ne­te pra­var­tu au­gin­ti mė­tas, me­li­są, mir­tas, mons­te­ras, fi­ku­sus. Bū­tent fi­ku­sas lai­ko­mas šva­raus oro sim­bo­liu. Su­ger­da­mas iš oro ne­šva­ru­mus, jis jais tar­si mai­ti­na­si.

Grie­bia­ma­si su­si­rgus

Tur­būt ne­ras­tu­me mo­čiu­tės, ku­ri neau­gin­tų ali­jo­šiaus. Šiuo au­ga­lu se­no­lės gy­dė žaiz­das, opas, jo duo­da­vo ser­gant tu­ber­ku­lio­ze, esant dan­te­nų už­de­gi­mui ir kt.

Ne ką ma­žiau po­pu­lia­ri bu­vo ir te­bė­ra ka­lan­kė, ku­ri efek­tin­gai nau­do­ja­ma gy­dant per­ša­li­mą. Au­ga­lo sul­tys tu­ri prie­šuž­de­gi­mi­nių sa­vy­bių. Ka­lan­kės sul­tys nau­do­ja­mos nu­de­gi­mų, nu­ša­li­mų žaiz­doms gy­dy­ti. Tin­ka var­to­ti ser­gant ton­zi­li­tu, sto­ma­ti­tu, pa­ro­don­to­ze. Jei­gu kū­di­kį mai­ti­nan­čios mo­ti­nos spe­ne­liai su­trū­ki­nė­ję, juos re­ko­men­duo­ja­ma su­tep­ti šio au­ga­lo sul­ti­mis. 2–3 la­šus sul­čių už­la­šin­ti ant kiek­vie­no spe­ne­lio po kū­di­kio mai­ti­ni­mo.

Pixabay.com/Terta Filius Saggio nuotr. Ka­lan­kė efek­tin­gai nau­do­ja­ma gy­dant per­ša­li­mą.

Dau­ge­lio na­muo­se dar ir šiais lai­kais au­ga auk­si­nis ūsas. Tai pui­ki virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų gy­dy­mo prie­mo­nė, taip pat tin­ka­ma ser­gant gi­ne­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Tei­gia­ma, kad šis au­ga­las yra efek­ty­vus gy­dant on­ko­lo­gi­nes li­gas.

Re­tas ku­ris ne­mėgs­ta­me aza­li­jų. Bū­tent šio au­ga­lo žie­dai ir šak­nys pa­si­žy­mi skaus­mo mal­ši­na­muo­ju, ra­mi­na­muo­ju, prieš­mik­ro­bi­niu po­vei­kiu. Išo­riš­kai au­ga­lo ga­li­ma var­to­ti ser­gant art­ri­tu, reu­ma­tu.

Svar­bu iš­ma­ny­ti spal­vų abė­cė­lę

Skir­tin­gų spal­vų gė­lės, skleis­da­mos
skir­tin­gas švie­sos ban­gas, pri­pil­do žmo­gų trūks­ta­mos ener­gi­jos ar­ba su­ge­ria jos per­tek­lių, taip su­ba­lan­suo­da­mos jo emo­ci­nę būk­lę.

Rau­do­nos spal­vos gė­lės ypač tei­gia­mai vei­kia an­tinks­čius, re­gu­liuo­ja šir­dies, tie­sio­sios žar­nos veik­lą, krau­jo­ta­ką. Taip pat stip­ri­na imu­ni­te­tą.

Oran­ži­nės gė­lės slo­pi­na aler­gi­nes or­ga­niz­mo reak­ci­jas, tei­gia­mai vei­kia kvė­pa­vi­mą. Gelbs­ti ser­gant dep­re­si­ja, ge­ri­na ape­ti­tą, rau­me­nų to­nu­są.

Gel­to­nos spal­vos gė­lės ge­ri­na sme­ge­nų veik­lą, ska­ti­na mąs­ty­mą, pa­de­da su­kon­cent­ruo­ti min­tis ir priim­ti tei­sin­gus spren­di­mus.

Ža­lių to­nų gė­lės itin tei­gia­mai vei­kia ner­vų sis­te­mą, slo­pi­na per­ne­lyg daž­nus šir­dies dū­žius. Ža­lia spal­va tei­gia­mai vei­kia re­gė­ji­mą, kau­lus.

Mė­ly­nos spal­vi­nės ga­mos gė­lės sme­ge­ny­se sti­mu­liuo­ja už pui­kų mie­gą ir ra­my­bę at­sa­kin­go hor­mo­no me­la­to­ni­no iš­si­sky­ri­mą, le­mia ne­prie­kaiš­tin­gą skyd­liau­kės veik­lą.

Vio­le­ti­nės gė­lės re­gu­liuo­ja or­ga­niz­mo me­ta­bo­li­nius pro­ce­sus, ma­ži­na ape­ti­tą, ner­vi­nę įtam­pą.

„Net­gi vie­nin­te­lis be­si­sklei­džian­tis žie­das ga­li bū­ti tas rak­tas, ku­ris at­ra­kins du­ris į žmo­gaus ener­ge­ti­nį lau­ką“, – sa­ko au­ga­lų ži­no­vė.

Prieš ig­no­ruo­da­mi – iš­ban­dy­ki­te

Dau­ge­lis gė­li­nin­kų ti­ki ne tik gy­do­mo­sio­mis, bet ir ma­giš­ko­mis gė­lių sa­vy­bė­mis. Vi­sa­me pa­sau­ly­je (ne­prik­lau­so­mai nuo tau­tos kul­tū­ros) gė­lės trau­kia kiek­vie­ną. Ko­rė­jie­čiai ti­kė­jo, kad gė­lė­mis ga­li­ma nu­ma­ty­ti atei­tį. Gė­lės pa­de­da iš­reikš­ti slap­čiau­sius jaus­mus ir už­ka­riau­ti mo­ters šir­dį. Vi­du­ram­žiais gė­lių kal­ba bu­vo ga­li­ma pa­skir­ti pa­si­ma­ty­mo vie­tą.

Dau­gu­mai ge­rai pa­žįs­ta­mas pi­ni­gų me­dis lai­ko­mas tur­to ir sėk­mės sim­bo­liu. Ti­ki­ma, kad šis au­ga­las pri­trau­kia į na­mus sėk­mę ir tur­tus, ypač jei ne­pa­mir­ši­te per­so­din­da­mi už­kas­ti į va­zo­ną mo­ne­tos.

Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės pi­ni­gų me­džiu va­di­na ir sto­ra­la­pį. Jis ne­rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros, bet at­ro­do efek­tin­gai, o for­muo­ja­mas net ga­li bū­ti pa­na­šus į bon­są.

Ge­bė­ji­mu pri­trauk­ti tur­tus pa­si­žy­mi aza­li­jos, ju­kos, smid­rai, kai ku­rių rū­šių kak­tu­sai, fi­ku­sai. Na­mams lai­mę ir kles­tė­ji­mą at­ne­ša bam­bu­kas, ku­ris itin mėgs­ta drėg­mę, to­dėl ga­li aug­ti ne­tgi be že­mės.

Pixabay.com/Brigitte Werner nuotr. Kiek­vie­na mo­te­ris, sa­vo na­muo­se no­rė­da­ma bū­ti lai­min­ga, tu­rė­tų au­gin­ti vėz­dū­nę.


Drau­giš­kus san­ty­kius pa­de­da iš­sau­go­ti pa­par­čiai, ge­be­nės, plunks­nuo­to­sios pal­mės.

Svei­ka­tos ta­lis­ma­nais lai­ko­mos aga­vos, ka­lan­kės, fuk­ci­jos, šil­ro­pės.

Kū­ry­biš­ku­mą ke­lia kin­ro­žės, ka­me­li­jos. Ta­len­tui iš­si­skleis­ti pa­de­da ka­la­tė­ja, ma­ran­ta, puan­se­ti­ja, mar­ge­nis.

Kiek­vie­na mo­te­ris, sa­vo na­muo­se no­rė­da­ma bū­ti lai­min­ga, tu­rė­tų au­gin­ti vėz­dū­nę. Ma­no­ma, kad ši gė­lė ga­li lai­min­ga pa­da­ry­ti bet ku­rią, do­va­no­da­ma lai­mę bū­ti my­li­ma, gei­džia­ma ir lai­min­ga. O jei­gu ji dar ir žy­di, ple­čia­si, ge­rai au­ga, lai­mė tie­siog ver­žia­si į jū­sų na­mus.

 „Te­rei­kia tik pla­čiai at­ver­ti du­ris“, – ti­ki­na L. Pet­ro­ny­tė.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Pixabay.com/Adina Voicu nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys